6 Eylül 2014 Cumartesi

FAALİYET ALANLARIMIZ


AYTÜRK HUKUK BÜROSU olarak;


Tapu, kadastro ve imar sorunlarından kaynaklanan ihtilaflarla, 

Tapu ve kadastro müdürlüklerinde gerçekleştirilen alım, satım, bağışlama, ölünceye kadar bakma akdi, ipotek tesisi ve terkini,  cins değişikliği, taksim, intikal, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi (iştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi) ve benzeri işlemlerinden kaynaklanan ihtilaflarla, 

Kooperatifler, şirketler, site ve apartman yönetimlerinin kira sözleşmeleri, aidatlar, ortak yerlerin kullanımı ve kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan ihtilaflarla,

Miras, muris muvazaası, izaleyi şuyu (ortaklığın giderilmesi), kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, ecrimisil, şufa (ön alım), satış vaadi sözleşmeleri ve rücu sorunlarından kaynaklanan ihtilaflarla,

Arsa karşılığı inşaat yapım sözleşmeleri ile müteahhitten daire alımı nedeniyle ortaya çıkan ihtilaflarla,

Harita-Kadastro Mühendislik büro ve şirketlerinin ihale, eser sözleşmesi, alt yüklenicilik sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflarla,

Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının ilgili idarelerle yaşadıkları ihtilaflarla,

Trafik kazaları, iş kazaları, haksız fiiller ve sözleşmeden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat talepleri ile ilgili ihtilaflarla, 

İş hukukundan kaynaklanan kıdem ve ihbar tazminatları ile maaş, fazla çalışma, ücretli izin ve benzeri alacaklardan ve  işe iade taleplerinden kaynaklanan ihtilaflarla,

Devlet Memurlarının atama, yer değişikliği, görevden alma, ceza, disiplin iş ve işlemleri ile özlük haklarından kaynaklanan ihtilaflarla

ilgili her türlü davanın takibi ve hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi konularında faaliyette bulunmaktayız.